Disclaimer

Disclaimer Utodas B.V.

De op deze site ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen (‘Informatie’) wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter, Utodas B.V. en/of aan haar verbonden ondernemingen (hierna: Utodas), stellen zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze Informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Utodas aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze Informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Utodas behoudt zich het recht voor om de inhoud van de sites zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.

Alle Informatie op deze website (documenten waaruit de site is samengesteld en alle voor de site gecreëerde elementen) is eigendom van Utodas en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht zodra de Informatie op de web-server aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De documenten van deze site mogen slechts gekopieerd worden ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de site, aan gebruikers van deze site toegekend.

Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website genoemde firmanamen, logo’s, producten en merken (® en TM producten) het eigendom van Utodas. Zij mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Utodas. Wanneer u deze site bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen en verwachtingen kunnen voldoen en u van de op deze site geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Utodas alsmede voor haar zelfstandige partners en distributeurs ten behoeve van analysedoeleinden en onderzoeken.

Utodas en haar filialen wijzen nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de sites waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van de website Utodas aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf.

Aan e-mailberichten, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u een e-mail bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Utodas B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in e-mailberichten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van e-mailberichten. Utodas B.V. garandeert niet dat de berichten vrij zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.